Home > Yoga Poses > Basic to Advance Asana > Advanced Asana
 
  Advanced Asana - (Yoga Positions or Postures or Asanas)
 


Advanced Asana


No.
Asana / Yoga Technique
No.
Asana / Yoga Technique
1
Vistrut Pad Sarvangasana
26
Tiryak Naukasan
2
Tiryak Sarvangasana
27
Ardha Dhanurasan
3
Eka Pad Bbhumisparsha Sarvagasana
28
Tiryak Dhanurasan
4
Padma Sarvangasana
29
Urdhwa mukha shwanasan
5
Halasana (toes stretched)
30
Adho Mukha Shwanasan
6
Utthan Pad Kati Chakrasan
31
Gomukhasan
7
Vajra Ardha Paschimottanasan
32
Baddha Gomukhasan
8
Vajra Ardha Naukasan
33
Supta Vajrasan
9
Vajra Ardha Matsyendrasan
34
Vajra Matsyasan
10
Vajra Ardha Bhujangasan
35
Ushtrasan
11
Vajra Ardha Veerasan
36
Veera Bhadrasan type 2
12
Vajra Ardha Dwikonasan
37
Bhunamanasan
13
Vajra Ardha Padmasan
38
Patangasan
14
Vajra Ardha Matsyasan
39
Eka Pad Bhumisparsha Shirshasan
15
Parighasan
40
Padma Shirshasana
16
Mayurasan
41
Chakrasan(from standing)
17
Padma Mayurasan
42
Vashishtasan
18
Dwi Pad shirasan
43
Kashyapasan
19
Malasan
44
Ardha Padma Bandhasan
20
Purna Matsyendrasan
45
Vatayanasan
21
Bakasan
46
Ekapadashirasana (one leg to head pose)
22
Vistrut Pad Shirshasan
47
Garbhasana (foetus pose)
23
Tiryak Shirshasan
48
Kukkutasana (cockerel pose)
24
Anantasana
49
Dwi Pad Shirasana
25
Ardha Naukasan