Home > Yoga Poses > Basic to Advance Asana > Intermediate Asana
 
  Intermediate Asana - (Yoga Positions or Postures or Asanas)
 

 

 

 

 

 

Intermediate Asana

 

No.
Asana / Yoga Technique
No.
Asana / Yoga Technique
1
Surya Namaskara (aundhakar system)
35
Simhasana
2
Viparit Karni
36
Kukkutasana
3
Sarwangasana
37
Garbhasana
4
Ashwini Mudra
38
Padangushtasana
5
Matsyasana
39
Merudandasana
6
Halasana
40
Utkatasana
7
Naukasana
41
Tolangulasana
8
Pawanmuktasan (bent neck)
42
Ekapadahastasana
9
Bhujangasan (with straight hands)
43
Ugrasana (sitting, standing)
10
Bhujangasana (with bent hands)
44
Ardhapadmabandhasana
11
Shalabhasana (full)
45
Hansasana
12
Dhanurasana
46
Ekapadashirasana
13
Noukasana
47
Shirshasana
14
Samasana/siddhasan
48
Parivarta Trikonasana
15
Padmasana
49
Ekpada Hastasana
16
Aakarna Dhanurasana Type 1
50
Sankatasana
17
Aakarna Dhanurasana Type 2
51
Garudasana
18
Padmasan Yoga Mudra Type 1
52
Mridang Bandha
19
Padmasan Yoga Mudra Type 2
53
Anantasana Type 3
20
Vakrasana Type 1
54
Patangasana
21
Vakrasana Type 2
55
Veera Bhadrasana Type 2
22
Ardha Matsyendrasana
56
Ushtrasana
23
Sharanagata Mudra
57
Supta Vajrasana
24
Vajrasan Yoga Mudra Type 1
58
Vajra Matsyasana
25
Vajrasan Yoga Mudra Type 2
59
Ardha Naukasana
26
Paschimottanasana (half)
60
Tiryak Naukasana
27
Paschimottanasana (full)
61
Ardha Dhanurasana
28
Veerasana
62
Tiryak Dhanurasana
29
Trikonasana
63
Urdhwa Mukha Shwanasan
30
Niralamb Bhujangasan
64
Shwanasana
31
Niralamb Shalabhasan
65
Adho Mukha Shwanasana
32
Halasana - Vistrutapad
66
Gomukhasana
33
Karnapeedanasan
67
Baddha Gomukhasana
34
Chakrasana